👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه عملکرد خانواده 53 سوالی با روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه عملکرد خانواده 53 سوالی با روایی و پایایی

پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاين، بالدوين و بيشاب (1983) با تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 53 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

3

حجم

15/384 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه عملکرد خانواده Fad اپشتاين، بالدوين و بيشاب (1983) با  تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 53 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

تفسیر پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده (Fad)

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش تست «سنجش خانواده» است كه توسط اپشتاين، بالدوين و بيشاب (1983) تهيه شده است و هدف آن سنجيدن عملكرد خانواده بر اساس الگوي مك‌مستر مي‌باشد. اين الگو خصوصيات ساختاري، شغلي و تعاملي خانواده را معين مي‌سازد و شش بعد از عملكرد خانواده را مشخص مي‌كند. اين ابعاد عبارتند از: حل مشكل، ارتباط، نقش‌ها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل رفتار و عملكرد كلي خانواده. لذا تست سنجش خانواده متناسب با اين شش بعد، از شش خرده مقياس براي سنجيدن آن‌ها، به علاوه يك مقياس ديگر مربوط به عملكرد كلي خانواده تشكيل شده است (ثنایی، 1379). 

روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین

ضرايب آلفاي كرونباخ كل مقياس و خرده مقياس هاي حل مشكل، ارتباط، نقش‌ها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل رفتار و عملكرد كلي در پژوهش ثنايي و اميني (1379) به ترتيب  92/0، 61/0، 38/0، 72/0، 64/0، 65/0، 61/0 و 81/0 گزارش شده است. همين ضرايب آلفای كرونباخ براي كل مقياس و خرده مقياس‌هاي آن به ترتيب زير در پژوهش رضايي (1387)، 91/0، 66/0، 67/0، 63/0، 42/0، 61/0، 38/0 و 73/0 گزارش شده است. ابزار سنجش خانواده داراي روايي همزمان و پيش بيني است. به علاوه اين ابزار با قدرت متمايز سازي اعضاي خانواده‌ها، در هر هقت خرده مقياس خود داراي روايي خوبي براي گروه‌هاي شناخته شده اس (ثنایی ، 1379). امان‌الهي، عطاري و خجسته مهر (1389)، براي بررسي ضريب پايايي مقياس فوق از روش تنصيف و آلفاي كرونباخ استفاده كردند. آن‌ها ضريب تنصيف اين پرسشنامه را 71/0 و آلفاي کرونباخ را 80/0  به دست آوردند. امان‌الهي و همكاران (1389) براي روايي مقياس ارزيابي عملكرد خانواده از يك سوال كلي در طيف ليكرت 7 درجه اي استفاده كردند.  همبستگي بين نمره‌ي كل آزمون و سوال كلي 33/0 و سطح معني داري آن 002/0 به دست آمد.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گرایش به اعتیاد 65 صفحه بررسی تفکیک در قانون ثبت و سازوکار اجرایی آن ارزیابی عملکرد بانک با کارت امتیازی متوازن بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت سیستم های ذخیره سازی اطلاعات