👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی سنجش تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 26 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

3

حجم

13/141 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی سنجش تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 26 سوالی در قالب فایل ورد و با فرمت docx

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی: 

     کونور و دیویدسون (2003) این پرسشنامه را به منظور سنجش تاب آوری تهیه نمودند. سازندگان این پرسشنامه بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی می تواند افراد تاب آور را از غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا کند و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی بکار برده شود. این پرسشنامه دارای 26 گویه است که در یک مقیاس لیکرت بین صفر (کاملاً نادرست) و پنج (همیشه درست) نمره گذاری می شود (حسینی، 1391). 

روایی و پایایی پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون

     محمدی (1384) در پژوهشی ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 89/0 بدست آورد. شاکری نیا و محمدپور (1389، به نقل از حسینی، 1391) در پژوهشی ضریب پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 90/0 بدست آوردند. مشعل پور (1389، به نقل از حسینی، 1391) در پژوهشی از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز با محاسبه ضریب همبستگی 64/0 در سطح معنی داری (0001/0p<) نشان دادند که این سازه از روایی نسبتا بالایی برخوردار است. در پژوهشی دیگر حسینی (1391) نیز ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه نمود. در تحقیق حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 820 بدست آمد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری پاورپوینت سازمان: تعاریف، ویژگیها و انواع آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس زای چالشی 27 صفحه پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی