👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

مشخصات فایل

تعداد صفحات

80

حجم

225/723 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 80

امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی ، سرمایهدیگری به نام سرمایه اجتماعی[1]نیز موردتوجه قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی ، یا بعد معنوی یکاجتماع ، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به«همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی ، قادر است بهحل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع ، فائق آیدو حرکت به سوی رشد وتوسعه شتابان اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی و ... را امکان پذیر سازد .

در واقع ، سرمایه اجتماعی را می توان در کنار سرمایه هایاقتصادی و انسانی ، بخشی از ثروت ملّی به حساب آورد که بسترمناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادّی) وراهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود . بدون سرمایهاجتماعی ، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد ، به طوریکه بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی ، بدون سرمایهاقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعیتوانسته اند به موفقیت دست یابند ، اما هیچ مجموعه انسانی ،بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندیانجام دهد .

از سوی دیگر ، سرمایه اجتماعی ، به زندگی فرد ، معنی ومفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می کند . پس به طور کلی می توان گفت : هر چه سرمایه اجتماعی ملتیبیشتر باشد، آن ملت ، خوشبخت تر و ثروتمندتر خواهد بود(الوانی، 1385،ص5)

برخی از ابعاد جنبه ها و اَشکال سرمایه اجتماعی ـ که گاه ازآنها به عنوان ارزش های اجتماعی نیز یاد می شود ـ عبارت اند از : اعتماد ، صداقت ، حسن تفاهم ، سلامتی نفس ، هم دردی ،دوستی ، همبستگی ، فداکاری و ... این ابعاد از طریقجریان های اطلاع رسانی مثل آموزش مربوط به مشاغل ، تبادلعقاید ، تبادل اطلاعات ، هنجارهای مربوط به معاملات درشبکه های اجتماعی ، مشارکت های مردمی ، گروه های خودیاریو نوع دوستی و روحیه جمع گرایی در برابر فردگرایی ، و ... بیناعضای شبکه های اجتماعی شکل می گیرد ، به طوری که جایپای این بحث را در روابط تمامی گروه های اجتماعی از قبیل : مذهبی (مسجد ، کلیسا) ، ورزشی (باشگاه ها) ، مدنی (انجمن ها ،اتحادیه ها ، احزاب و رسانه های مستقل) ، آموزشی و تربیتی(مدارس ، دانشگاه ها ) و در روابط همسایگی ، دوستانه ، شغلی وخانوادگی نیز می توان مشاهده کرد .

به طور کلی می توان گفت که : سرمایه اجتماعی یک ظرفیت ،جوهر اجتماعی یا هنجاری غیر رسمی است که همکاری میانافراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا می بخشد . هر شبکهاجتماعی ، برای دستیابی به اهداف خود ، علاوه بر افراد آگاه و باتجربه و امکانات و ابزار مادی ، به عوامل مانند : اعتماد ، تعهد ومسئولیت پذیری و ... هم نیاز دارد که این عوامل ، همانسرمایه های اجتماعی هستند . حتی یک گروه از خلافکاران(مثل گروهی دزد یا قاچاقچی) هم برای موفقیت در کار خود بهسرمایه اجتماعی و هنجارهایی مانند : رفتارهای اخلاقی ،قانونمداری ، خطرپذیری و اعتماد متقابل در بین اعضای گروه ،نیاز دارد . در واقع برای موفقیت دسته جمعی در امور غیر قانونیهم ، وجود سرمایه اجتماعی شرط است( توسلی، 1389،ص8).

[1] - social capital

فهرست مطالب

 سرمایه اجتماعی:

مفهوم سرمایه اجتماعی

سرمایهاجتماعیازدیدگاهپیربوردیو

سرمایهاجتماعیازدیدگاهجیمزکلمن

سرمایهاجتماعیازدیدگاهرابرتپاتنام

سير تحولسرمایهاجتماعی

مدل های سرمایه اجتماعی

مدلسرمایهاجتماعیناهاپیتوگوشال

مدلسرمایهاجتماعیوایجادارزشتسايوگوشال (1998)

مدلسرمایهاجتماعیهدسون (2005)

ويژگي هاي کلیدی سرمایه اجتماعی

عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي

اعتماد اجتماعي

انسجام اجتماعی

مشارکت اجتماعی

اهميت و مزاياي سرمايه اجتماعي

ابعادسرمایهاجتماعیبراساسمدلناهاپیتوگوشال

بعدساختاري

روابطشبکهاي

پیکربنديروابطشبکهاي

سازمانمناسب

بعدشناختی

زبانوکدهايمشترك

حکایاتمشترك

بعد رابطهاي

عتماد

هنجارها

الزاماتوانتظارات

هویت

اهمیتسرمایهاجتماعیدربحثهاي شرکت ها و عملکرد بازار

عملکرد بازار

مفهوم بازار

سير تحول عملكرد بازار

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار

مدیریت ارتباط با مشتری

مديريت دانايي ارتباط با مشتري

دستیابی به سهم بازار

اهمیت کیفیت خدمات

ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال

بدستآوردن و حفظ مشتری

شاخصهای سنجش عملکرد بازار

ایجاد ارزش برای مشتری

تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری

رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی

شناسائی توقعات مشتری

طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری

ارائه خدمت بر اساس طراحی

مدیریت انتظارات مشتری

رضایتسنجی مشتری

معيارهاي عملكرد شركت

معیارهای مالی سنتی

بازده سرمایه گذاری

سود باقیمانده

بازده فروش

سود هر سهم

قیمت به سود هر سهم

معیارهای مالی نوین

ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

یشینه تحقیقات انجام شده

تحقیات داخلی

تحقیقات خارجی

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

ماهیت تعارض والد فرزند و اهمیت رابطه  والد و نوجوان پاورپوینت تحلیل استراتژی های شرکت تولیدی تلاونگ پاورپوینت استاندارد حسابداری عمومی شماره 11(افشای اشخاص وابسته) بررسی مشکلات عاطفی کودکان در آثار نقاشی آنها پاورپوینت زندگی نامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا