👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هوش فرهنگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هوش فرهنگی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش فرهنگی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

38

حجم

84/152 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هوش فرهنگی عبارتست از توانایی یک شخص درتطابق و وفق دادن موثر وکارا با شرایط وموقعیت های جدید فرهنگی.    ارلی وانگ،2003 . داشتن مهارت وانعطاف در درک فرهنگ وپذیرش بیشتر آنان وتوانایی در برقراری ارتباط فکری وعاطفی ورفتاری هنگام تعامل با افرادی از فرهنگ های دیگر. (توماس واینکسون ،2005)  

درتعریف پیاژه  از هوش نیز می توان ماهیت هوش فرهنگی را تاحدزیادی ردیابی کرد. وی هوش را عبارت ازحالت تعادلی می داند که کلیه استعدادهای سازشی از نوع حسی وحرکتی ونیروهای شناختی واکتسابی وهمچنین کلیه تبادلات جذبی وانطباقی که بین جسم ومحیط صورت می گیرد بدان گرایش پیدا می کنند( پیاژه ، 1375). تاکید برعناصری نظیر حالت تعادلی ، نیروهای شناختی وتبادلات جذبی وانطباقی درتعریف هوش با فضای مفهومی هوش فرهنگی درارتباط است.

نمونه پیشینه پژوهش در مورد هوش فرهنگی

    پژوهش قاسمی وهمکارانش(1389) تحت عنوان « توزیع شهروندان ساکن درشهراصفهان برمبنای مقایس استاندارد هوش فرهنگی » باهدف نشان دادن موفقیت شهروندان20تا49ساله ساکن اصفهان برمبنای متوسط امتیازآنان ازچهاررمقیاس سنجش هوش فرهنگی ، شامل ابعادانگیزشی ، شناختی ، فراشناختی ورفتاری بوده است ونتایج حکایت از آن داشته اند که ، درمجموع وضعیت هوش فرهنگی درسه مقیاس فرعی ازمقیاس چهارگانه ، درحدرضایت بخشی قرارداشته وجامعه آماری دارای هوش فرهنگی بالاترازحدمتوسط بوده اند ( نقل ازاحمدی ، 1390).

فهرست مطالب

تعریف مفهومی هوش فرهنگی    1

تعریف عملیاتی هوش فرهنگی    1

هوش    2

تعایف مختلف هوش    3

ازنظر پیاژه عمل کامل واساسی هوش مستلزم سه مرحله اصلی است که عبارتنداز:    3

خصوصیات یک شخص باهوش اشترنبرگ    6

هوش و هوش فرهنگي    8

از نظر پياژه عمل كامل و اساسي هوش مستلزم سه مرحله اصلي است كه عبارتند از :    9

تقویت هوش فرهنگی    13

ارئه مدل هاي مختلفي براي تقويت هوش فرهنگي از طريق آموزش    13

1ـ الگوي مراحل شش گانه ارلي و ماساكوفسيكي    13

مراحل شش گانه تقويت هوش فرهنگي از ديدگاه ارلي و ماساكوفسكي (2004، ص 147 ـ 146) به شرح ذيل است :    14

الگوي قواعد مشاركت توماس واینكسون    15

الگوي حلقه هاي سه گانه باووك و همكاران    17

شکل2-2 :الگوی آموزش فرهنگی حلقه های سه گانه ( باووک وهمکاران ، 2008 ؛ ص 8).    18

جدول2- 1: تعاریف اندیشمندان از هوش فرهنگی    22

هوش فرهنگی فراشناختی    23

هوش فرهنگی شناختی    24

هوش فرهنگی انگیزشی    24

هوش فرهنگی رفتاری    25

ب) پیشینه ی تحقیق    26

تحقیقات داخلی    26

تحقیقات خارجی    32

فهرست منابع و مآخذ    37

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا راهبردها و مدل های مدیریت دانش و بررسی چرخه و عوامل موثر بر آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی 77 صفحه تعیین بهترین عملکرد در زمینه جستجوی منابع تخصصی کشاورزی با استفاده از موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه