👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی ارتباط هوش سازمانی و استرس شغلی کارمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی ارتباط هوش سازمانی و استرس شغلی کارمندان

هدف از انجام این پایان نامه عبارت است از بررسی رابطه بین هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

174

حجم

281/186 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از انجام این تحقیق عبارت است از:بررسی رابطه بین هوش سازمانی و استرس های شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می باشد.که رابطه  مولفه های هوش سازمانی(مولفه‌هاي چشم‌انداز استراتژيك، سرنوشت مشترك، ميل به تغيير، اتحاد و توافق، روحيه، كاربرد دانش، فشار عملكرد)می باشد ،مورد سنجش قرار گرفته است.به صورت  هدفهای فرعی و سنجش آن مورد بررسي قرار گرفته شد.براي بررسيجامعه آماری در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارمندان ادارات ورزش و جواناناستان مازندران که تعداد آنها 170نفر بوده است.

اطلاعات مزبور بر اساس کسب اطلاعات محقق از اداره ورزش و جواناناستان مازندران به دست آمده استموردارزيابي قرار گرفته است. روش نمونه گيري در تحقيق حاضر توصيفي،پیمایشی همبستگی مي باشد .که نمونه آماری بر حسب جدول کرجسی مورگان حجم نمونه 118  نفر می باشد. روش این تحقیق از نوع توصيفي،پیمایشی همبستگی بوده و به لحاظ هدف کاربرديو ازنظرچگونگي جمع آوري دادهها پیمایشی به شمارميآيد كه به شكل ميداني انجام گرفته است.

در این تحقیق به منظور جمع آوری داده هامربوط  ازدو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و  پرسشنامه استرس HSE به شرح زیراستفاده شده است:

- پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی توسط آلبرخت طراحی گردیده که شامل 49 گویه در 7 مولفه و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی کاملاًموافقم، موافقم ، نظری ندارم،  مخالفم و کاملاًمخالفم با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد. و پرسشنامه استرس شغلی HSEتوسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان در سال 1990 طراحی گردیده که شامل 35گویه در 7 مولفه برای اندازه گیری استرس شغلی کارگران وکارمندان انگلیسی ساخته شده است و از طیف 5 گانه لیکرت شامل: پنج گزینه ی هرگز، بندرت ، بعضی اوقات،  اغلب و همواره با نمرات1الی 5 می باشد، استفاده شد.

به منظور پایایی درونی سوالات پرسشنامه،از تکنیک سنجش پایایی ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که پایایی آنها به ترتیب با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 85/0 و 80/0تعیین گردید.از آمار توصیفی نظیر میانگین، حداقل، حداكثر، فراواني، درصد و انحراف  استاندارد برای توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفادهشده است. در سطح آمار استنباطي از تکنیک آماریKS برای تعیین وضعیت طبیعی بودن داده‌ها استفاده گرديد. با توجه به سطح معني‌داري آزمون كالموگراف اسميرنف از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي به‌ آزمون گذاشتن فرضيه‌هاي تحقيق  در سطح معناداری p≤./05استفادهگرديد. هر يك از فرضيه هاي تحقيق با استفاده از نرم افزار 16SPSS آزمون گرديده است.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

1-1    مقدمه 2

1-2    بیان مسئله 3

1-3    ضرورت و اهمیت پژوهش 5

1-4    چهارچوب نظری تحقیق6

1-5    اهداف پژوهش 8

1-6    سوالات تحقیق9

1-7    فرضیه‌های پژوهش 10

1-8    پیش فرض های تحقیق11

1-9    قلمرو تحقیق11

1-10    محدودیت‌های تحقیق 11

1-11    تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

2 -2(تاریخچه هوش سازمانی

تعاریف هوش سازمانی

الف- تعریف تربیتی هوش:

ب- تعریف تحلیلی هوش :

ج- تعریف کاربردی هوش: 

2-2-2( انواع هوش و مولفه های آن

2-2-2-1(انواع هوش از نظر گاردنر :

2-2-2-2( انواع هوش از نظر آلفرد بینه: 

2-2-2-3-(هوش چند گانه

2-2-2-4(انواع هوش چندگانه:

2-2-2-4-1(هوش ديداري / فضايي 

2-2-2-4-2(هوش کلامي/ زباني 

2-3-3-1-3(هوش منطقي / رياضي 

2-2-2-4-4(هوش بدني/جنبشي 

2-2-2-4-5(هوش موسيقي / ريتميک 

2-2-2-5(هوش بین فردی 

2-2-2-6(هوش درون فردي  

2-2-2-7(هوش هیجانی

گلمن در توصيف از هوش هيجاني به ۵ توانايي اصلي اشاره مي‌نمايد:

 2-2-2-8(هوش مصنوعی

2-2-2-9(هوش معنوی:

براي هوش معنوي 10 جزء را مطرح نموده اند:

2-3-(هوش سازمانی

2-3-1(ویژگیها و عوامل موثر بر هوش

-عوامل زیستی موثر بر هوش

  پژوهش‌های مختلف، تاثیر عوامل زیستی گوناگون را بر هوش و توانایی‌های ذهنی افراد نشان داده است که به اختصار اشاره می‌کنیم:

-تفاوت‌های جنسی و هوش:

-پایگاه اجتماعی – اقتصادی:

-طبیعت و تربیت:

2-2-4(نظریه های هوش سازمانی 

2-2-4-1(هوش سازمانی از نظر کارل آلبرخت

(هوش سازمانی از دیدگاه دانشمندان دیگر : 

2-2-4-3(هوش سازمانی کامپیوتری شده :

2-2-5(هوش سازماني به عنوان يك فرآيند

1- ويژگي تعامل:

2-  ويژگي اجماع يا تراكم:

3-  ويژگي همكاري يا تشريك مساعي:

2-2-6) فرایند هوش سازمانی در سازمانها و شرکت ها :

2-2-7(مولفه هاي هوش سازماني

2-2-8)ابعاد هوش سازمانی

2-2-9) مدل هاي هوش سازماني

2-2-10)كاربست هوش سازماني در نظام آموزشي

2-2-11)راﺑﻄﻪﻫﻮشﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﻋﻤﻠﻜﺮد:

2-2-12)ضرورت به کار گیری هوش سازمانی در سازمان ها:

2-2-13) راه کارهای پیشنهادی جهت استقرار هوش سازمانی: 

2-3)استرس و فشار عصبی

2-3-1)  ماهیت و تعریف استرس

2-3-2-)ديدگاه‌هاي نظري استرس

2-3-3)ماهيت دوگانه فشار عصبي 

2-3-4)اجتناب ناپذیر بودن فشار عصبي

2-3-4)فشار عصبي و معيارهاي اندازه‌گيري 

2-3-6-)منابع ( عوامل ) فشارهاي عصبي

2-3-6-1) ‌فشارهاي عصبی سازمانی 

جدول 2ـ 1: عوامل سازماني فشار عصبي و رواني (جیمز،1995).

2-3-6-2)چهار مجموعه كلي فشار عصبي سازماني عبارتنداز(مورهد، 1385):

- الزامات وظیفه یا شغلي  :

•    تعارض در هدف

- الزامات دروش شخصي

مقدار برخورد با ديگران

ميزان تماس يا برخورد با افراد ساير بخش‌ها

فقدان حمايت اجتماعي

2-3-6-2)الگوهاي حمايت اجتماعي

- الگوي اثر اصلي

- الگوي ضربه‌گيري

حمايت ابزاري      

حمايت اطلاعاتي:

حمايت كاركردي: 

2-3-7)پيامدها ( عوارض) فشار عصبي و رواني

2-3-7-1) پيامدهاي فردي

2-3-7-2)پيامد فيزيولوژيكي

2-3-7-3)پيامدهاي رواني

2-3-7-4)پيامدهاي رفتاري

2-3-7-5)پيامدهاي سازماني

2-3-8)استراتژيهاي مقابله با استرس

2-3-8-1)استراتژي‌هاي مقابله فردي(رمضانی نژاد،1380).

2-3-8-2)استراتژي‌هاي مقابله سازماني(علوی ، 1370).

2-3-9)توصيه‌هاي كليدي براي مقابله با استرس

الف) غنا بخشيدن به زندگي معنوي خود:

ب) مديريت مالي:

ج:تنظيم وقت:

د: هدف گذاري:

هـ: ارزش گذاري فعاليت:

د: مهارت نظم بخشي:

ط : توجه به توانايي و سلامت جسمي:

2-3-10)فشار عصبي و تأثير آن بر عملكرد:

2-4)پیشینه پژوهش: 

2-4-1) پژوهش‏های داخلي 

2-4-1-1-)پژوهش های داخلی مرتبط با هوش سازمانی

2-4-1-2)پژوهش های داخلی مرتبط با استرس

2-4-2-) پژوهش‏های خارجي مرتبط با هوش سازمانی

2-4-1) پژوهش‏های خارجي مرتبط با استرس  

2-5) جمع بندی تحقیق

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 76

3-2روش تحقیق76

3-3 جامعه و نمونه آماری 76

3-4روش جمع آوری اطلاعات77

3-5 ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات 77

3-6 روایی و پایایی 78

3-7متغییر های تحقیق79

3-8روش  تجزیه و تحلیل داده ها79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه 81

4-2 توصیف یافته های تحقیق  81

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق 85

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه 96

5-2 خلاصه‌ ی تحقیق 96

5-3 یافته های تحقیق  97

5-4بحث و نتیجه گیری 101

5-5محدودیت های تحقیق 104

5-6پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق  104

منابع و پیوست‌ها

منابع و مآخذ  107

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان فرسودگی شغلی پاورپوینت بررسی مدل هاي متداول کسب و کار در جهان تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور پاورپوینت تحلیل تالار کنسرت لیموژ (زنیت) پاورپوینت حبس تعزیری چیست