👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی انعطاف پذیری کنشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی انعطاف پذیری کنشی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

51

حجم

177/807 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

 دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی انعطاف پذیری کنشی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

تعریف مفهومی انعطاف پذیری کنشی

    گارمزی و ماستن  (1991، به نقل از سامانی و همکاران، 1386) انعطاف پذیری کنشی را یک فرآیند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده، تعریف نمودهاند. مارش  (1996) انعطاف پذیری کنشی را به عنوان توانایی عبور از دشواری ها و غلبه بر شرایط در زندگی تعریف می کند. والرر  (2009) انعطاف پذیری کنشی را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار تعریف می کند. 

تعریف عملیاتی انعطاف پذیری کنشی

    در پژوهش حاضر منظور از انعطاف پذیری کنشی نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه 26 سئوالی کونور و دیویدسون  (2003) بدست می آورند.

فهرست مطالب

تعریف نظری انعطاف پذیری کنشی

تعریف عملیاتی انعطاف پذیری کنشی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انعطاف پذیری کنشی

مفهوم انعطاف پذیری کنشی    6

روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری    9

تعاریف انعطاف پذیری کنشی    11

ویژگی های افراد دارای انعطاف پذیری کنشی    12

روش های ایجاد انعطاف پذیری کنشی    13

دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی    14

راه های ارتقای انعطاف پذیری کنشی    18

نقش محیط در انعطاف پذیری کنشی    19

باورهای فراشناختی    21

بازنگری پژوهش ها    24

2-5- پيشينه تحقيقاتي 

2-5-1- پيشينه داخلی

2-5-2- پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی پاورپوینت تحلیل ایستگاه راه آهن جنوبی بیجینگ چین پاورپوینت تحلیل دانشگاه سه گوش علوم انسانی و ادبیات اهواز پاورپوینت تحلیل بازار شهری Abrantes پرتغال