👈 فروشگاه فایل 👉

فصل سوم پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل سوم پایان نامه پیاده سازی مدیریت دانش در ایران خودرو

هدف از این فصل سوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

35

حجم

666/211 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

انسان از دیرباز برای شناخت طبیعت پدیده های آن و برای مقابله با آنها دست به کاوش در پدیده های پیرامون خود زده است. دستیابی او به روشی منظم برای حل مجهولات به پیشرفت های چشمگیری انجامیده است. هدف تمام علوم شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها . حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب  می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است. روش های پژوهش در واقع ابزار دست یابی به واقعیت به شمار می روند. در هر پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب و آن روشی است که دقیق تر از روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغییرها را نشان دهد. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط بین آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است.

در فصل حاضر به تکنیک های بکارگرفته شده برای انجام پژوهش اشاره می شود. روش شناسی پژوهش با ملاحظه نوع و روش پژوهش و ابزار اندازه گیزی مورد توجه قرار گرفته و در قسمت های بعدی به فرایند نمونه گیری و روش های تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارSPSS18 پرداخته شده است.

فهرست مطالب

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه126

3-1- نوع و روش پژوهش 126

3-2- جامعه آماری مورد بررسی  127

3-2-1- جامعه آماری127

3-2-2- نمونه آماری 127

3-2-3- واحد تحلیل 128

3-3- شیوه و روش نمونه گیری 128

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 128

-4-1- ساختار پرسش نامه مدیریت دانش 129

3-4-2- ساختار پرسش نامه کارافرینی سازمانی 130

3-5- روایی و پایایی پژوهش 131

3-5-1- روایی پرسش نامه 131

3-5-2- پایایی پرسش نامه 131

3-6- روش های جمع آوری اطلاعات 132

3-7- روش های آماری 133

فصل4: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 135

4-2-  تحلیل های آمار توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی 135

4-2-1- جنسیت  135

4-2-2- سن  136 

4-2-3- وضعیت تاهل  138 

4-2-4- مدرک تحصیلی  138 

4-2-5- رشته تحصیلی 139

4-2-6- سابقه خدمت  141

4-3- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش 142

4-3-1- مدیریت دانش و مولفه های آن  142

4-3-2- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن  143

4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها  144 

4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف  144 

4-4-2- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی  151

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت محیط فیزیکی و کیفیت غذا و کیفیت خدمات بر ارزشهای درک شده رضایت و نیات رفتاری مشتری در رستوران پرسشنامه عوامل موثر بکارگیری زنجیره تامین سبز در شرکت پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری ماشین بینایی،تصویر برداری دیجیتالی و طراحی و پیاده سازی ماشین مسیر یاب پاورپوینت تحلیل گالری هنری در بارانداز چین