👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه رایانش ابری کارشناسی ارشد

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه رایانش ابری کارشناسی ارشد

فصل دوم پایان نامه رایانش ابری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل محاسبات ابری می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

80

حجم

382/619 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

نمونه فصل دوم پایان نامه رایانش ابری کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل محاسبات ابری می باشد.

ظهور پدیده ای که امروزه تحت عنوان پردازش ابری شناخته می شود،به طور اساسی راهی را که سرویسهای فناوری اطلاعات ایجاد، توسعه ، به کارگرفته ،مقیاس داده شده و به روز شده و نگهداری می شوند را تغییر داده است. از طرف دیگرهمچنان که پردازش ابری گسترده تر می شوندپیچیدگی مدیریت کل زیرساختار و معماری آن با توجه به ماهیت توزیع شده بودن آن افزایش می یابد.پردازش ابری نشانگر همگرایی دو روند عمده در فناوری اطلاعات است. الف. کارایی فناوری اطلاعات، چیزی که قدرت کامپیوترهای مدرن را به بهترین نحو و به صورت بهینه با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای مقیاس پذیر به کار گرفته است ب. چابکی کسب و کار، جایی که فناوری اطلاعات می تواند به عنوان ابزاری برای توسعه سریع و پردازش موازی  استفاده شود و استفاده از تحلیلگرهای کامپیوتری و ابزارهای تعامل جابه جایی پذیرکه به کاربران به صورت بلادرنگ پاسخ می دهد نیز براین چابکی افزوده است.  

مفهوم بهره وری در فناوری اطلاعات شامل ایده های موجود در پردازش سبز نیز هست، به عبارتی نه تنها باعث صرفه جویی در مصرف منابع می شود بلکه علاوه برآن کامپیوترها می توانند به صورت پراکنده در مناطق جغرافیایی قرار گیرند که هزینه انرژی پایینتر آید. واژه چابکی به معنای پردازش ارزان نیست بلکه این امکان را فراهم می آورد تاکسب و کارها قادر باشند از ابزارهای محاسباتی که می توانند به سرعت به خدمت گرفته شوند  استفاده کنند تا سرمایه های اولیه را صرف نکنند.

پردازش ابری یک مدل سرویسی فناوری اطلاعات است ،چیزی که هم سخت افزار و هم نرم افزار را در لحظه نیاز به مشتریان از طریق اینترنت به صورت سلف سرویس و مستقل از مکان ارائه می دهد. منابعی که لازم است  تا به سطح قابل قبولی از کیفیت سرویس برسیم بایستی به بهترین نحو تقسیم شده باشد، دائماً مقیاس پذیر باشد، به سرعت قابل نظارت باشد، مجازی شده باشد و با کمترین تعامل با پشتیبانی کننده قابل تامین باشد. 

فهرست رئوس مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول  کلیات تحقیق

    1

1.1مقدمه    2

1.2    بیان مسئله    2

1.3    هدف  از اجرا    4

1.4 توجیه ضرورت انجام طرح    4

1.5سابقه تحقیق    5

1.6 روش پژوهش و تکنیک های اجرایی    6

1.7استفاده کنندگان از نتایج تحقیق    6

1.8 ساختار فصول    7

    

فصل دوم  ادبیات موضوع

    8

2.1 مقدمه    9

2.2 سیستم های اجرایی تولید    9

2.1.1 توابع اصلی سیستم های اجرایی تولید    9

2.2.2 توابع پشتیبان سیستمهای اجرایی تولید    11

2.2.3 استاندارد95 ANSI/ISA    11

2.3 تولید توزیع شده    13

2.3.1چشماندازها ومفاهیم تولید توزیع شده    14

2.3.2فناوری اطلاعات و تولید توزیع شده    16

2.3.3 توسعه محصول همروند    17

2.3.4 انعطافپذیری و قابلیت پیکربندی مجدد با استفاده از سیستمهای توزیع شده خودمختار    19

2.4 سیستمهای اجرایی تولید توزیع شده    21

2.4.1راه حلهای فعلی سیستمهای اجرایی تولید توزیع شده    23

2.4.2الگوهای طراحی جامع برای سیستمهای اجرایی تولید    23

2.4.3تحلیل و مقایسه رویکردهای توزیع شده    26

2.5محاسبات ابری    30

2.5.1نقشها در پردازش ابری    32

2.6اصول معماري سرويس گرا    33

2.6.1 کشف سرویس    35

2.6.2 روش های کشف سرویس    36

2.6.3 معماری های کشف سرویس    38

2.7.جمع بندی    39

فصل سوم  مبانی راهکار پیشنهادی

    40

3.1 مقدمه    41

3.2 نگاهی کلی    41

3.2.1 تشریح سیستم های اجرایی تولید و طرح مساله در محیط توزیع شده    43

3.2.2 انتخاب الگوهای راه حل(Solution pattern )  های SOMA    44

3.2.3 الگوی راه حل های پیشنهادی توسط SOMA    44

3.2.4 تعریف موجودیت های کلیدی با استفاده از الگوهای طراحی سیستم ها ی توزیع شده    50

3.3  شناسایی سرویس ها    51

3.4 تطابق رویکرد با مدل محاسباتی ابری    53

3.4.1 مراحل چارچوب از دید محاسبات ابری    53

3.4.2 شناسایی سرویسهای سیستمهای اجرایی تولید    56

3.5   ماژولهای اصلی سیستمهای اجرایی تولید تحت عنوان برنامههای کاربردی سرویس گرا    63

3.6 ارتباطات میان ماژولهای مختلف سیستمهای اجرایی تولید    84

3.7 توابع سیستم های اجرایی تولید به عنوان سرویس    94

3.8 سبک معماری مناسب برای کنترل سیستم های اجرایی تولید توزیع شده در ابر    96

3.9 زمانبندي جزئي تحت عنوان سرويس    101

3.9.1 ملزومات تامين كننده ابر    102

3.10 مديريت منابع به عنوان سرويس    105

3.10.1 ملزومات تعيين كننده سرويس    106

3.10.2 ملزومات سازمانها    108

3.11  نظارت به عنوان سرويس    109

3.12 جمع بندی    110

فصل چهارم  ارزیابی روش پیشنهادی

    111

4.1 مقدمه    112

4.2 مقايسه رويكرد هاي فعلي    112

4.3ارزيابي سيستم هاي اجرايي توليد در محيط ابر و عامل گرا    114

4.4 مطالعه موردی    116

4.4.1 حوزه مطالعه موردی    116

4.4.2 نمونه محصولات مطالعه موردی    117

4.5  سیستم اجرایی تولید جمساز با استفاده از مدل محاسبات ابری    124

4.5.1  مقدمات ابری کردن اجرای تولید    124

4.5.2  پایگاه داده جمساز در محیط ابر    124

4.5.3 زمانبندی و پیگیری به عنوان سرویسهای ابر    125

4.6 ارزیابی فاکتورهای تولید    126

4.6.1 فاکتورهای بهکارگیری فناوری اطلاعات    126

4.6.2 کمبودها و ضعفهای فعلی    127

4.7  سيستم هاي اجرايي توليدمبتني بر  ابرفعلي    133

4.8 جمع بندی    135

فصل پنجم  جمع بندی و نتیجه گیری

    136

5.1 خلاصه تحقیق    137

5.2 نتایج تحقیق    138

5.3 مقایسه با سایر چارچوبها    138

5.4 محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده        139

5.5   چالش هاي مس ابري    139

5.6 آينده سيستم هاي اجرايي توليد در ابر    141

5.7 اقدامات آتی    142

مراجع و منابع    143

چکیده انگلیسی    147

فهرست جداول

جدول 3.1 سرویس  هدف    57

جدول3.2 تجزیه دامنه    61

جدول 3.3 به كارگيري ابر زمانبندي    105

جدول 4.1 مقایسه چارچوب های فعلی    113

جدول 4.2 ارزیابی پایگاه داده جمساز در محیط ابر    125

جدول 4.3 زمانبندی و پی گیری به عنوان سرویس    126

جدول 4.4 دید مشتریان و چارچوب پیشنهادی    128

جدول 4.5 دید مدیران و چارچوب پیشنهادی    129

جدول 4.6  دید بهره وری و چارچوب پیشنهادی    130

جدول 4.7 تحلیل استراتژیک چارچوب فعلی    131

جدول 5.1 مقایسه با سایر چارچوب ها    139

جدول 5.2 سیستم های اجرایی تولید ابری هیبریدی    142

فهرست تصاویر و نمودار

11    شکل2.1 توابع اصلی سیستم های اجرایی تولید

12    شکل2.2 مدل لایه  ای سیستم  های اجرایی تولید

13    شکل2.3 مدل عام سیستم های اجرایی تولید در استاندارد ANSI/ISA95

16    شکل2.4تولید هولونی

21    شکل2.5 چالش های تولید توزیع شده

25    شکل2.6 الگوی سفارش منبع

35    شکل 2.7مدل معماری وب سرویس

43    شکل3.1 نمایی کلی از رویکرد مورد استفاده

46    شکل3.2 ESB

48    شکل3.3 قالب ESB

50    شکل3.4 سرویس های ESB

54    شکل3.5 مدل محاسبات ابری و جایگاه سیستم

55    شکل 3.6 سیستم  های اجرایی تولید توزیع شده

56    شکل3.7 ماژول  های سیستم  های اجرایی تولید  

60    شکل3.8  زیر سیستم  های اصلی سیستم  های ابر

64    شکل 3.9 جستجوی سرویس

65    شکل 3.10 اطلاع رسانی از تغییر سرویس

65    شکل 3.11 ثبت سرویس

66    شکل 3.12 شبه کد ثبت سرویس

67    شکل 3.13   مقداردهی اولیه به منابع

68    شکل 3.14 تغییرات در منابع

68    شکل 3.15 شبه کد تغییر در منابع

70    شکل 3.16 نمودار فعالیت زمانبند

71    شکل 3.17 شبه کد زمانبند

73    شکل 3.18 مدیریت چرخه حیات سفارش

74    شکل 3.19 شبه کد توزیع کننده

76    شکل 3.20 بازرس

77    شکل 3.21 شبه کد بازرس

79    شکل 3.22 پی گیری کننده

80    شکل 3.23 پی گیری کننده

82    شکل 3.24 دریافت گزارش از تحلیلگر

83    شکل 3.25 شبه کد مدیریت داده  های سفارش

84    شکل 3.26 مدیریت سفارش

85    شکل 3.27 نقش میانجی

86    شکل 3.28 مدل اطلاعاتی واسط  ها

87    شکل 3.29 مذاکره میان مدیر منابع و مدیر سفارش

88    شکل 3.30 مذاکره میان مدیریت منابع مختلف

89    شکل 3.31 بخشی از مذاکرات کنترل فرآیند اجرای سفارش

90    شکل 3.32 مذاکرات بین مدیر منابع و بازرس

91    شکل 3.33 مذاکره میان سرویس  های سطح بالاتر و مدیر سفارش

91    شکل 3.34 ارائه گزارش

92    شکل 3.35 مذاکره بین بازرس و مدیر

93    شکل 3.36 مذاکراتی برای کنترل میان چندین مدیر منبع

95    شکل 3.37 همه چیز تحت عنوان سرویس

97    شکل 3.38 مدیریت چرخه حیات سفارش

98    شکل 3.39 ملزومات کاربران، سازمان  ها و تامین کنندگان

99    شکل 3.40 ارکسترازیسون ماژول مدیریت سفارش

101    شکل3.41 چیروگرافی

102    شکل3.42توزیع سرویس  ها در محیط ابر

104    شكل 3.43 مجازي سازي زمانبندي

106    شکل 3.44 مدیریت منابع تولید

110    شکل 3.45نظارت برتخصیص منابع

116    شکل 4.1 مقایسه رویکرد عامل  گرا و محیط ابر

118    شکل4.2 مدل فرآیند سیستم  های اجرایی تولید فعلی

119    شکل 4.3 سیستم اجرایی تولید ابری پیشنهادی

120    شکل 4.4 پروفایل تولید

121    شکل 4.5 مدیریت دستورالعمل تولید

122    شکل 4.6 ایجاد داشبورد دسترسی

123    شکل 4.7 توزیع

134    شکل4.8 شاخص OEE و سیستم اجرایی تولید ابری

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نظریه های فرسودگی در زندگی زناشویی و عناصر دلزدگی از آن مبانی نظری ارزیابی ارتباط تبلیغات موبایلی با قصد خرید مشتریان تبعات منفی بی قیدی و بدحجابی بر فرآیند رشد و تکامل انسان پاورپوینت جامع با موضوع فنون مذاکره پاورپوینت کیفرخواست چیست