👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری (1387) همراه با پایایی و روایی معتبر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه احساس تنهایی دهشیری (1387) همراه با پایایی و روایی معتبر

دانلود پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی دهشیری (1387) همراه با پایایی و روایی معتبر

مشخصات فایل

تعداد صفحات

3

حجم

14/198 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مقیاس احساس تنهایی: این پرسشنامه، ساخت و اعتبار یابی آن توسط دهشیری (1387) در ایران صورت گرفته است. این مقیاس از سه عامل تنهایی ناشی از روابط خانوادگی (16 سؤال ) تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان (11 سؤال) و نشانه های عاطفی تنهایی (10 سؤال) تشکیل شده است و در مجموع دارای 38 سؤال می باشد.

مقیاس احساس تنهایی و سه خرده مقیاس آن از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91/0، خرده مقیاس ناشی از ارتباط  با  خانواده 80/0، خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان 88/0، و خرده مقیاس نشانه های عاطفی 79/0، بوده است (دهشیری،1387. ص47).

👇محصولات تصادفی👇

بررسی مدل ها و نظریه های آسیب شناسی زندگی زناشویی بررسی فقهی و حقوقی ثمن شناور در قراردادهای پیش فروش  و ارائه راهکارها تشریح ماهیت و نظریه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی با گذری بر نتایج پژوهشها پایان نامه رشته مدیریت با عنوان سیستم های مدیریت اسناد پاورپوینت سازگاریهای بافت همبند در ورزش