👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی

هدف از این مبانی نظری بررسی علل تاثیرگذار بر حس تعلق مکانی ساکنین در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

140

حجم

433/764 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی میان ساکنین شهر جدید پرند(اسکان رسمی) و ساکنین نسیم شهر(اسکان غیررسمی) عنوان شده است. در مبانی نظری تحقیق، مفهوم حس تعلق مکانی از نقطه نظر افراد مختلف تعریف و نظریه های مرتبط با آن در دو رویکرد روانشناسی محیطی و پدیدارشناسی مطرح شد.

همچنین ابعاد حس تعلق مکانی مشخص و ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری مبنای بررسی و شناخت حس تعلق مکانی در نمونه های موردِ مطالعه قرار گرفت. سپس به منظور بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ایجاد حس تعلق مکانی در میان ساکنین شهرجدیدپرند و نسیم شهر؛ عوامل سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، نگرش به    ویژگی های فضایی- کالبدی، مدت زمان سکونت، ویژگی های فردی و تاثیر آنها بر حس تعلق مکانی در هر دو نوع اسکان مبنای مطالعه و سنجش با استفاده از روش ترکیبی(پیمایش در زمره روش های کمّی و بحث گروهی متمرکز در زمره روش-های کیفی، به عنوان یک روش تکمیلی پس از پیمایش) قرار گرفت. 

فهرست مطالب

فصل2 (ادبیات و مبانی نظری تحقیق)    9

1- 2 مقدمه    10

2- 2 حس تعلق مکانی    11

1- 2- 2 تعریف مفاهیم مرتبط با حس تعلق مکانی    11

1- 1- 2- 2 مکان    11

2- 1- 2- 2 حس مکان    16

3- 1- 2- 2 حس تعلق    19

4- 1- 2- 2 حس تعلق مکانی    21

2- 2- 2 بررسی ابعاد حس تعلق مکانی    23

3- 2- 2 نظریه های حس تعلق مکانی    25

1- 3- 2- 2 رویکرد روانشناختی(روانشناسی محیطی)    25

1- 1- 3- 2- 2 فریتز استیل    26

2- 1- 3- 2- 2 ویلیامز    27

3- 1- 3- 2- 2 شامای    28

4- 1- 3- 2- 2 لو و آلتمن    29

5- 1- 3- 2- 2 جنیفر کراس    31

2- 3- 2- 2 رویکرد جامعه شناختی(پدیدارشناسی)    32

1- 2- 3- 2- 2 یی فو توآن    33

2- 2- 3- 2- 2 ادوارد رلف    33

3- 2- 3- 2- 2 کریستین نوربرگ شولتز    35

3- 2 عوامل اجتماعی- فرهنگی    36

1- 3- 2 سرمایه اجتماعی    36

1- 1- 3- 2 تعاریف و ابعاد    36

2- 1- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه اجتماعی    38

1- 2- 1- 3- 2 پیر بوردیو    38

2- 2- 1- 3- 2 رابرت پاتنام    41

3- 2- 1- 3- 2 فرانسیس فوکویاما    44

4- 2- 1- 3- 2 جیمز کلمن    45

5- 2- 1- 3- 2 افه و فوش    49

2- 3- 2 سرمایه فرهنگی    51

1- 2- 3- 2 تعریف و ابعاد    51

2- 2- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی    53

1- 2- 2- 3- 2 پیر بوردیو    53

2- 2- 2- 3- 2 کالینز    57

4- 2 عوامل فضایی- کالبدی    57

5- 2جمع بندی مبانی نظری    59

6- 2 پیشینه تحقیق    62

1- 6- 2 پیشینه داخلی تحقیق    62

2- 6- 2 پیشینه خارجی تحقیق    79

3- 6- 2 جمع بندی پیشینه تحقیق    85

7- 2 چارچوب نظری    90

8- 2 مدل نظری تحقیق    94

9- 2 سئوالات تحقیق    95

10- 2 فرضیه های تحقیق    95

منابع    

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی 51 صفحه عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی و پیامدهای آن استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده پاورپوینت جرم در منظر جرمشناسان پاورپوینت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک