👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب معادلات ساختاری A First Course in Structural Equation Modeling

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب معادلات ساختاری A First Course in Structural Equation Modeling

کتاب معادلات ساختاریA First Course in Structural Equation Modelingبه تعداد 174 صفحه pdf به زبان اصلی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

174

حجم

2341/422 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

کتاب معادلات ساختاری

A First Course in Structural Equation Modeling

به تعداد 174 صفحه pdf به زبان اصلی

Contents

Preface vii

1

Fundamentals of Structural Equation Modeling

1

What Is Structural Equation Modeling?

1

Path Diagrams

8

Rules for Determining Model Parameters

15

Parameter Estimation

19

Parameter and Model Identification

30

Model-Testing and -Fit Evaluation

33

2

Getting to Know the EQS and LISREL Programs

46

Structure of Input Files for SEM Programs

46

Introduction to the EQS Notation and Syntax

48

Introduction to the LISREL Notation and Syntax

54

3

Path Analysis

63

What Is Path Analysis?

63

Example Path Analysis Model

64

EQS and LISREL Input Files

66

Modeling Results

69

Testing Model Restrictions in SEM

82

page_v

Page vi

Model Modifications

90

4

Confirmatory Factor Analysis

94

What Is Factor Analysis?

94

An Example Confirmatory Factor Analysis Model

96

EQS and LISREL Input Files

98

Modeling Results

101

Testing Model Restrictions: Tau-Equivalence

113

5

Structural Regression Models

121

What Is a Structural Regression Model?

121

Example Structural Regression Model

121

LISREL and EQS Input Files

124

Modeling Results

127

Testing Factorial Invariance Across Time

138

6

Latent Change Analysis

147

What Is Latent Change Analysis?

147

Simple One-Factor Latent Change Analysis Model

148

LISREL and EQS Input Files

153

Modeling Results

157

Level and Shape Model

165

LISREL and EQS Input Files

167

Modeling Results

169

Studying Correlates and Predictors of Latent Change

176

References 197

Author Index 201

Subject Index 203

و راهنمای نرم افزار EQS

به تعداد 23 صفحه pdf

فهرست مطالب

مقدمه ..................................................................... 3

مبانی تئوریک معادلات ساختاري ............................................... 4

اندیشه اساسی زیربناي مدل یابی ساختاري ...................................... 5

توسعه مدل هاي علّی و همگرایی روش هاي اقتصادسنجی، روان سنجی و...... 5

روش کلی کار در الگوي معادلات ساختاري ................................... 6

7 ............................................. (EQS) محیط کار نرم افزار

11 .......................................... (EQS) تحلیلهاي ساده آماري با

13 ....................................... (EQS) تحلیل مدل معادلات ساختاري با

14 ....................................................(EQS) چهار عمل اصلی در

برازش مدل در معادلات ساختاري .............................................. 22

سخن پایانی .................................................................... 22

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه استفاده از سرمایه های اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در توانمندسازی آنها مقاله در مورد چاپ پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون دو متغيره پاورپوینت زندگینامه پل الریخ پاورپوینت نظریه های سرمایه گذاری